Tổng hợp những phím tắt Adobe Illustrator thường dùng llustrator có độ khó cao hơn Photoshop, có lẽ vì thế mà các phím tắt của Illustrator cũng nhiều hơn so với phím tắt Photoshop sau đây là tất cả các phím tắt của Adobe Illustrator

tất cả phim tắt Adobe Illustrator
Tất cả phim tắt Adobe Illustrator

– Các công cụ Selection

+ Selection: Công cụ mặc định để chọn và di chuyển các đối tượng

+ Direct Selection: Được sử dụng để chọn các đường hoặc đoạn riêng biệt của một đối tượng

+ Magic wantd: Được sử dụng để tạo các vùng chọn dựa vào mầu tô và mầu nét của đối tượng. bề dày nét, độ mờ đục đối tượng và chế độ hòa trộn.

Lasso: Được sử dụng để tạo các vùng chọn bằng cách rê xung quanh các đối tượng mong muốn.

– Các công cụ Drawing, paninting và Type

+ Pen: Được sở dụng để vễ các đoạn đường thẳng và đường cong bedier.

+ Type: Được sử dụng để thêm text vào Artboard.

+ Line Segment: Được sử dụng để tạo các đoạn đường, đường xoắn ốc và lưới.

+ Rectangle: Được sử dụng để vẽ các hình dạng nguyên thủy chẳng hạn như các hình chữ nhật. hình chữ nhật bo tròn, ê líp đa giác ngôi sao và ánh sáng lóe.

+ Paintbrush: Được sử dụng để vẽ tô các đường và hình dạng

+ Pencil: Được sử dụng để vẽ các đường và hình dạng tự do.

+ Blob brush: Được sử dụng để tô các đường bằng các đường Path phức hợp.

+ Eraser: Được sử dụng để xóa các nét và các vùng tô ra khỏi các đối tượng.

– Các công cụ painting và blending Type đặc biệt.

+ Rotate: Được sử dụng để xoay một đối tượng được chọn.

+ Scale: Được sử dụng để định tỷ lệ một đối tượng được chọn.

+ Warp: Được sử dụng để biến đổi một đối tượng được chọn.

+ Free Transform: Được sử dụng để biến đổi một đối tượng được chọn.

+ Symbol sprayer: Được sử dụng để tạo các Symbol và instance chính.

+ Column graph: Được sử dụng để tạo các sơ đồ và biểu đồ được điều khiển bằng dữ liệu.

– Các công cụ painting và blending Type đặc biệt

+ Mesh: Được sử dụng để áp dụng các Gradient mạng lưới vào các đối tượng được chọn.

+ Gradient: Được sử dụng để áp dụng các Gradient và các đối tượng được chọn.

+ Eyedropper: Được sử dụng để chọn các đối tượng bằng các thuộc tính diện mạo.

+ Blend: Được sử dụng để tạo các kiểu hòa trộn hình dạng và màu giữa các đối tượng được chọn.

+ Live paint bucket: Được sử dụng để trộn các vùng áp dụng live paint vào một nhóm paint.

Live paint Selection: Được sử dụng để trộn các vùng xác định bên trong một nhóm live paint.

– Công cụ slice, Artboard, movie và zoom

+Artboard: Được sử dụng để vẽ các Layout 1 và nhiều Artboard.

Slice: Được sử dụng để cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.

+ Hand: Được sử dụng để định lại vị trí của khung xem artboad bên trong Workspace.

+ Zoom: Được sử dụng để phóng to và thu nhỏ ảnh.

– Các công cụ Stroke và fill

Được sử dụng để xác định mầu nét và màu tô cho bất kỳ đối tượng Path được chon. Bạn có thể chuyển đổi trạng thái hiện hành của các biểu tượng fill và Stroke bằng cách nhấn phím X trên bàn phím.

+ Fill: Để xác định màu tô của các đối tượng được chọn, nhấp biểu tượng fill hình vuông để kich hoạt fill và thay đổi màu sử dụng Panel Swatches hoặc Colors.

+ Stroke: Để xác định màu nét của một đối tượng được chọn, nhấp biểu tượng Stroke để kích hoạt Stroke và thay đổi màu sử dụng Panel Swatches hoặc Colors.

– Các công cụ screen mode

Nhấp ở đây (hoặc nhấn phím F trên bàn phím) để chuyển đổi ba chế độ màn hình khác nhau cho Workspace.:

+ Normal screen mode: Hoặc màn hình đầy đủ với thanh Application, thanh document Groups, các thước đo (ruler) Panel Tools và các Panel.

+ Full screen mode with menu bar: Hiển thị một màn hình đầy đủ với thanh application, Artboard. Panel Tools và các Panel.

+ Full screen mode: Hiển thị Artboard mở rộng với các thước đo tất cả tính năng Workspace khác được ẩn. để thoát khỏi chế độ này nhấn phím F trên bàn phím.

thông tin các phim tat Adobe Illustrator
Các thông tin phím tắt trong Adobe Illustrator

1. Nhóm phím tắt trong menu FILE
 

Nhóm lệnh File

Nhóm lệnh File

Chức năng

Ctrl/Cmd + N

New

Tạo một file mới

Ctrl/Cmd + O

Open

Mở một file mới

Ctrl/Cmd + O

Open As

Mở một file từ Adobe Bridge

Ctrl/Cmd + W

Close

Đóng file

Ctrl/Cmd + S

Save

Lưu các thay đổi

Ctrl/Cmd + Shift + S

Save As

Lưu file thành các dạng #

Ctrl + Alt + S (Cmd+ Option + S)

Save a Copy

Lưu thêm 1 bản copy

Ctrl/Cmd + P

Print

In ảnh

2. Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT
 

Nhóm lệnh tắt EDIT

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + Z

Undo

Quay lại 1 bước

Ctrl/Cmd + X

Cut

Cắt

Ctrl/Cmd + C

Copy

Sao chép

Ctrl/Cmd + V

Paste

Dán

Ctrl/Cmd + F

Paste in Front

Dán chồng lên đối tượng copy

Ctrl/Cmd + B

Paste in Back

Dán xuống dưới đối tượng copy

Shift + Ctrl + V

Paste in Place

Dán lên đối tượng nhúng

Alt + Shift + Ctrl + V (Option + Shift + Cmd + V)

Paste on All Artboards

Dán lên tất cả các trang giấy

Ctrl/Cmd + I

Check Spelling

Kiểm tra chính tả

Shift + Ctrl/Cmd + K

Color Settings

Hiệu chỉnh hệ màu

Alt + Shift + Ctrl + K (Option + Shift + Cmd + K)

Keyboard Shortcuts

Mở hộp thoại hiệu chỉnh phím tắt

Ctrl/Cmd + K

Preferences General

Mở hộp thoại hiệu chỉnh các thông số

3. Tổ hợp phím tắt trong menu Object
 

Nhóm lệnh tắt Object

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + D

Transform Again

Lặp lại bước đã làm

Ctrl + Alt + Shift + D (Cmd+ Option + Shift + D)  

Transform Each…

Bảng điều chỉnh copy và di chuyển

Ctrl/Cmd + 2

Lock Object

Khóa đối tượng

Ctrl + Alt + 2 (Cmd + Option + 2)

Unlock Object

Mở khóa đối tượng

Ctrl/Cmd + Shift + ]

Bring to Front

Di chuyển lựa chọn lên trên cùng 

Ctrl/Cmd + Shift + [

SendTo Back

Di chuyển lựa chọn xuống dưới cùng

Ctrl/Cmd + [

Bring Forward

Di chuyển lựa chọn lên trên

Ctrl/Cmd + ]

Send Backward

Di chuyển lựa chọn xuống dưới

Alt + Ctrl + B (Option + Cmd + B) 

Make Blend

Áp dụng lệnh Blend

Alt + Shift + Ctrl + B (Option + Shift + Cmd + B)  

Release Blend

Hủy bỏ lệnh Blend vừa áp dụng

Ctrl/Cmd + 7

 

Make Clipping Mask

Lệnh lồng hình vào trong 1 hình

Ctrl/Cmd + 8

Make Compound Path

Hợp nhất các đối tượng được chọn

Shift + Ctrl/Cmd + M

Move

Di chuyển tới 1 điểm bất kỳ

4. Các lệnh tắt trong menu SELECT
 

Nhóm lệnh tắt SELECT

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + A

All

Chọn tất cả

Ctrl + Alt +A (Ctrl + Option + A)

All on Active Arboard

Chọn tất cả các trang giấy

Ctrl/Cmd + Shift + A

Deselect

Chọn lại vùng chọn

 5. Nhóm lệnh tắt trong menu View
 

Lệnh tắt với View

Tương ứng

Chức năng

Ctrl/Cmd + Y

Outline

Hiển thị đường viền

Ctrl + Shift + Alt + Y (Cmd + Shift + Option + Y) 

Overprint Preview

Hiện thị chế độ in

Ctrl + Atl + Y (Cmd + Option + Y) 

Pixel Preview

Hiển thị chế độ Pixel

Ctrl/Cmd + +

Zoom In

Phóng to 

Ctrl/Cmd + –

Zoom Out

Thu nhỏ

Ctrl/Cmd + 0

Fit Arboard in Window

Chuyển trang giấy về giữa màn hình

Ctrl + Alt + 0 (Cmd + Option + 0) 

Fit All in Window

Chuyển tất cả về giữa màn hình

Ctrl/Cmd + shift + H

Show/hide Arthoards

Bật/ tắt vùng nháp trang giấy

Ctrl/Cmd + Shift + B

Show/hide Bounding Box

Bật/ tắt khung tranfrom

Ctrl/Cmd + Shift + D

Show/hide transparency Grid

Bật/ tắt lưới trong suốt

Ctrl + Alt + G (Cmd + Option + G)

Show/hide Gradient Annotator

Bật/ tắt thanh điều chỉnh màu

Ctrl/Cmd + U

Smart Guides

Hiển thị tia bắt dính đối tượng

Ctrl/Cmd + ”

Show Grid

Hiển thị lưới Grid

6. Các phím tắt trong menu Window
 

Nhóm lệnh Window

Tương ứng

Chức năng

Shift + F7

Align

Bảng căn dóng đối tượng

Shift + F6

Appearance

Bảng quản lý hiệu ứng của đối tượng

F5

Brush

Hiển thị / Ẩn bảng chổi

F6

Color

Hiển thị / Ẩn bảng màu

Shift + F3

Color Guide

Bảng màu chỉ dẫn

Ctrl/Cmd + F9

Gradient

Bảng chỉnh màu gradient

Shift +F5

Graphic Styles

Gán kiểu cho hình vẽ

Ctrl/Cmd + F8

Info

Hiển thị/ Ẩn Bảng thông tin

F7

Layer

Bảng quản lý layer

Ctrl/Cmd + Shift + F9

Pathfinder

Bảng công cụ cắt

Ctrl/Cmd + F10

Stroke

Panel quản lý đường viền

Shift + Ctrl/Cmd + F11

Symbols

Panel quản lý Symbol

Shift + Ctrl/Cmd + F10

Transparency

Panel quản lý đối tượng riêng

7. Nhóm phím tắt công cụ Toolbar: Một số công cụ có các tùy chọn xuất hiện khi bạn nhấp đúp vào một công cụ. Các công cụ này bao gồm các công cụ cho phép bạn chọn, nhập, vẽ, vẽ, lấy mẫu, chỉnh sửa và di chuyển hình ảnh. Để xem tên của một công cụ, di con trỏ chuột vào nó nó
 

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar

Tương ứng

Chức năng

V

Selection Tool

Công cụ lựa chọn và di chuyển

A

Direct Selection Tool

Công cụ chọn điểm neo, sửa hình vẽ

Q

Lasso

Công cụ chọn đối tượng theo vùng vẽ

Y

Magic Wand Tool

Công cụ chọn đối tượng theo màu

P

Pen Tool

Công cụ vẽ hình vẽ tự do phức tạp

T

Type Tool

Công cụ viết text

/

Line Segment

Tạo đường thẳng

M

Rectangle

Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

L

Elips Tool

Vẽ hình elip, hình tròn

B

Paintbrush

Vẽ đường theo hình có sẵn

N

Pencil Tool

Vẽ tự do

Shift + B

Blob brush

Vẽ đường theo dạng hình tự do

Shift + E

Eraser Tool

Công cụ tẩy

C

Cut

Cắt đường Path

R

Rotate Tool

Xoay đối tượng được chọn

O

Scale Tool

Lật đối tượng được chọn

Shift + W

Width Tool

Biến đổi đối tượng được chọn

E

Free Transform

Biến đổi kích thước đối tượng

Shift + M

Shape Builder

Cắt, tách đối tượng được chọn

Shift + P

Perspective Grid Tool

Lưới mô phỏng không gian 3 chiều

U

Mesh Tool

Công cụ tô màu dưới dạng lưới

G

Gradient Tool

Công cụ thay đổi màu dạng chuyển sắc

I

Eyedropper Tool

Công cụ hút màu về đối tượng được chọn

W

Blend Tool

Công cụ hiệu chỉnh hiệu ứng Blen của đối tượng

Shift + S

Symbol Sprayer Tool

Công cụ tạo các Symbol và instance

J

Column Graph Tool

Công cụ Column Graph cho phép tạo biểu đồ

Shift + O

Arboard Tool

Công cụ Artboard giúp hiệu chỉnh trang giấy

Shift + K

Slice Tool

Công cụ Slice giúp cắt ảnh được chọn thành các lát trước khi tối ưu hòa hình đồ họa cho web.

H

Hand Tool

Định lại vị trí của khung xem artboad

Z

Zoom Tool

Công cụ để phóng to và thu nhỏ ảnh

X

Fill

Công cụ đổ màu cho đối tượng

D

Defaupt Fill and Stroke

Đặt màu mặc định cho nền và viền

(<,>,/)

Fill and Stroke

Kiểu màu cho nền và viền

F

Change Screen mode

Chế độ toàn màn hình

Shift + D

 

Chuyển đổi giữa các chế độ vẽ

Tất cả các phim tắt tổ hợp trên mình đã tổng hợp các phím tắt hữu ích giúp thao tác nhanh trong phần mềm Adobe Illustrator hỗ trợ chương trình chạy trên cả hai nền tảng Windows lẫn MacOS. Hy vọng bạn đọc có thể tự tìm hiểu, thực hành và sử dụng thành thạo hơn phần mềm thiết kế đồ họa hữu dụng này.

Gọi zalo
0937594628